Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Poziv za podnošenje ponuda - izrada osnove gazdovanja šumama PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 februar 2013 14:03

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg 1, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti  – izrada osnove gazdovanja šumama na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Pravo učešća u postupku ima domaće i strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove iz člana 44.  Zakona o javnim nabavkama  (« Službeni glasnik RS» broj 116/2008).

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivnim pismom.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana slanja pozivnog pisma. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, kancelarija br.4. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena  poštom ili elektronskom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 04.03.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 11,00 časova.  Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1 (kancelarija br. 1.), sa naznakom „Ne otvarati - Ponuda za izradu šumske osnove,  redni broj JN 9/2013“ Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest u 11.30 časova poslednjeg dana gore navedenog roka. Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište (kancelarija br. 4.). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 012/660-122, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , osoba za kontakt je Vesna Milanović, referent za javne nabavke.

Želimo Vam puno uspeha na tenderu.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:404- 18 /2013-01-3

Datum: 20.02.2013.god.

 
Poziv za podnošenje ponuda - za uništavanje krpelja i ambrozije PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 februar 2013 14:02

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg 1, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti – izbor Ponuđača za uništavanje krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Veliko Gradište, prevashodno u školskim dvorištima.

Pravo učešća u postupku ima domaće i strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove iz člana 44.  Zakona o javnim nabavkama  (« Službeni glasnik RS» broj 116/2008).

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivnim pismom.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana slanja pozivnog pisma. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, kancelarija br.4. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena  poštom ili elektronskom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 27.02.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 11,00 časova.  Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1 (kancelarija br. 1.), sa naznakom „Ne otvarati - Ponuda za uništavanje krpelja i ambrozije,  redni broj JN 8/2013“ Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest u 11.30 časova poslednjeg dana gore navedenog roka. Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište (kancelarija br. 4.). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 012/660-122, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , osoba za kontakt je Vesna Milanović, referent za javne nabavke.

Želimo Vam puno uspeha na tenderu.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 404-17 /2013-01-3

Datum: 20.02.2013.god.

Veliko Gradište

 
Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi Nacrta regionalnog plana upravljanja otpadom za Braničevski okrug PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 februar 2013 10:46

Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom za Braničevski okrug: grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac i Žabari izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 dana, počev od 26.02.2013. godine u vremenu od 10-14 časova, u zgradi opštine Veliko Gradište, soba br. 11, Veliko Gradište, Žitni trg br. 1.

Javna prezentacija i javna rasprava u prisustvu obrađivača plana održaće se 11.03.2013. godine sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali SO Veliko Gradište.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost tokom javnog uvida svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja regionalnog plana mogu u pismenoj formi dostaviti na pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1. najkasnije do 13.03.2013. godine do 14,00 časova.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene
i imovinsko-pravne poslove
Broj: 501-7/2013-06
Datum: 18.02.2013. godine

 
Poziv za podnošenje ponuda - nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 14 februar 2013 12:08

Predsednik opštine Veliko Gradište, Žitni trg br 1, Veliko Gradište, pokrenuo je postupak javne nabavke male vrednosti – nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica u procesu integracije i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Partija 1: Stolarija (aluminijum, PVC)

Partija 2: Stolarija (drvo)

Partija 3: Građevinski materijal

Partija 4: Šljunak

Partija 5: Zidne i podne obloge

Partija 6: Građa

Partija 7: Oluci

Partija 8: Elektro materijal

Partija 9: Sanitarija

Pravo učešća u postupku ima domaće i strano pravno ili fizičko lice koje ispunjava uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik RS» broj 116/2008).

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana, od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana prijema pozivnog pisma. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, kancelarija br.4. Konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 26.02.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 11,00 časova. Ponude se podnose u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu: Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, (kancelarija br. 1), sa naznakom „Ne otvarati - Ponuda za građevinski materijal, redni broj JN 7/2013 za Partiju ________“. Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, to jest u 11.30 časova poslednjeg dana gore navedenog roka. Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište (kancelarija br. 4). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača,  moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javne nabavke prilikom otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku Naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 012/660-122, kontakt osoba Vesna Milanović ili na e/mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Želimo Vam puno uspeha na tenderu.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 404-15/2013-01-2
Datum: 14.02.2013. god.
Veliko Gradište

 
Javno obaveštenje za građane sa područja Mesne zajednice Topolovnik PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 07 februar 2013 13:36

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br.104/2009 i 99/2011), i tačke 10. stav 2. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br.15/12), a u vezi sa Odlukom predsednika Skupštine opštine Veliko Gradište o raspisivanju izbora za predsednika Mesne zajednice Topolovnik, br. 016-6/2013-01-1 od 04.02.2013. godine, Odeljenje za opštu upravu i javne službe opštinske uprave opštine Veliko Gradište

JAVNO OBAVEŠTAVA GRAĐANE SA PODRUČJA MESNE ZAJEDNICE TOPOLOVNIK

Izlaže se deo biračkog spiska za područje Mesne zajednice Topolovnik na uvid građanima.

Deo biračkog spiska izložen je u zgradi SO Veliko Gradište - Uslužni centar - kancelarija br. 3.

Deo biračkog spiska izložen je tako što se putem računarske opreme, građanima, unošenjem jedinstvenog matičnog broja, omugućava provera da li su upisani u birački spisak ili da li su upisani podaci tačni. Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prava na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obaveštavaju se građani mesne zajednice Topolovnik  da mogu od Odeljenja za opštu upravu i javne službe, do zaključenja biračkog spiska, zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka).

Svaki građanin može, Odeljenju za opštu upravu i javne službe ili Ministarstvu pravde i državne uprave, kada je ono nadležno za vršenje promena  u biračkom spisku, podneti zahteva za promenu u biračkom spisku, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine Veliko Gradište u kojoj je upisan ili ako neki od podataka  iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

U birački spisak mogu biti upisana lica koja će sa 24. martom  2013. godine steći punoletstvo, a izdata im je važeća lična karta sa utvrđenim matičnim brojem.

Interno raseljena lica  mogu biti upisana  u birački spisak prema mestu u kome su prema evidenciji OUP-a, prijavljena sa tim statusom.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku  ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promene a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom.

Obaveštavaju se građani da se u birački spisak mogu upisati samo birači sa utvrđenim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Pozivaju se građani da svoje zahteve za promenu u biračkom spisku sa potrebnim dokazima  podnesu Odeljenju za opštu upravu i javne službe Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, najkasnije 15 dana pre dana izbora, odnosno do 8. marta 2013. godine.

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE
OPŠTINSKA UPRAVA -
ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
I JAVNE SLUŽBE
Broj: 013-3/2013-02
Datum: 05.02.2013.

Načelnik Odeljenja,
Miroslav Stojković, dipl. ekon.

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 70