Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na području opštine Veliko Gradište u 2013. godini PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 30 maj 2013 12:00

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 7. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i člana 3. Sporazuma uređivanju  međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne  politike zapošljavanja Između Nacionalne službe za zapošljavnje i opštine Veliko Gradište

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA POŽAREVAC

I

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

r a s p i s u j u

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

NA PODRUČJU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE  U 2013. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

-       zaradu nezaposlenim licima,

-       troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,

-       troškove sprovođenja javnih radova i

-       troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

 1. 1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:

-       23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;

-       24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;

-       25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;

-       26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

 1. 2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.
 2. 3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu u visini od:

-       1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;

-       3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

 1. 4. Naknada troškova organizovanja obuke

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac - izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom i plaćanje razlike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na utvrđenu razliku zarade.

III OBLASTI SPROVOĐENJA

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

-       održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:

uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;

-       održavanja i zaštite životne sredine i prirode:

sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

-       socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:

zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj, bibliotečkoj i turističkoj delatnosti, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

-       organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave

-       javne ustanove i javna preduzeća

-       privredna društva

-       preduzetnici

-       zadruge

-       udruženja građana

svi sa područja opštine Veliko Gradište

Uslovi

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:

-       zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava (korisnici novčane socijalne pomoći, mladi, višak zaposlenih, stariji od 50 godina, dugoročno nezaposleni, nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalnosti, ruralno stanovništvo, žene, izbegla i raseljena lica, povratnici prema Sporazumu o readmisiji, deca bez roditeljskog staranja, žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima, samohrani roditelji i roditelji dece sa smetnjama u razvoju);

-       je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

-       je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave:

-       prijava za javne radove na propisanom obrascu;

-       fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac prijave nije registrovan u APR;

-       mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje ili mišljenje nadležnog organa  lokalne samouprave o opravdanosti sprovođenja  javnog rada i kapacitetima za izvođenje javnog rada ;

-       fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

-       spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;

-       interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove – ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;

-       dokaz o učešću u finansiranju, ukoliko se sprovođenje javnih radova finansira od strane nadležnog organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili iz drugih izvora.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava

Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

 

Bodovanje podnetih prijava

Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe za javne radove, ocena ostvarene saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje filijale.

Nacionalna služba , u saradnji sa opštinom Veliko Gradište , zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi direktor Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje .

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Direktor Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

-       ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme

-       sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza

-       potvrda banke o otvorenom namenskom računu

-       karton deponovanih potpisa i

-       termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

 1. 1. ZA PREDUZETNIKA:

-       dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem.

 1. 2. ZA PRAVNO LICE:

-       dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.

U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

-       zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu  najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30  dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;

-       organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

-       mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica,

-       mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada,

-       Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada,

-       Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada,

-       dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke,

-       Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada i

-       obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs , kao i putem tel. 012/538-128.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 06.06.2013. godine.

KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2012.GODINI
BODOVNA LISTA

Kriterijumi

Broj bodova

1. Oblast sprovođenja javnog rada

5-10

2. Dužina trajanja javnog rada

5-20

3. Ukupan planirani broj nezaposlenih lica

5-20

4. Učešće jedinica lokalne samouprave, organa teritorijalne autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova

0-5

5. Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe za javne radove

0-5

6. Ocena ostvarene saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima/prijavama

0-5

7. Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada

do 20

 
Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2013. godini PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 30 maj 2013 11:32

Na osnovu člana 59. i 60. Zakona o zapošljavljnju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), i Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 401-00-738/2013-24 od 03.04.2013. godine, a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Veliko Gradište za 2013. godinu (usvojenim Odlukom  broj 016-5/2013-01 od 07.02.2013.godine.)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

raspisuje

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi  sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

-         do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,

-         do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

-         do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.

 

Rok za podnošenje zahteva po Javnom pozivu je 06.06.2013.godine.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje- Filijala Požarevac:

1.angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

-          12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,

-          16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

-          20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

 1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
 2. snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo učešća u realizaciji programa stručna praksa može ostvariti poslodavac pod uslovom:

-         da je registrovan na teritoriji opštine Veliko Gradište

-         da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

-         da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;

-         da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku;

-         da ima najmanje jedno zaposleno lice;

-         da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe  za zapošljavanje- Filijala Požarevac- Ispostava  Veliko Gradište koje:

 • ima srednje, više ili visoko obrazovanje
 • nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita
 • u periodu od šest meseci pre podnošenja Zahteva nije bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca

-         da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

 • ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i pripravnik i
 • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Nacionalna služba za zapošljavanje -Filijala Požarevac u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

-         zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;

-         fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

-         poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave

-         izvod iz zakona/opšteg akta  poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;

-         radna biografija mentora na propisanom obrascu Nacionalne službe;

Nacionalna služba za zapošljavanje -Filijala Požarevac zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva:

Zahtev za učešće u programu, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje -filijali Požarevac - Ispostavi Veliko Gradište,  neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o sprovođenju programa stručna praksa donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Provera podnetih zahteva

Nacionalna služba za zapošljavanje –Filijala Požarevac proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Nacionalna služba za zapošljavanje -Filijala Požarevac zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: program osposobljavanja lica, kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavljanja delatnosti poslodavca, prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse i procena važnosti podnetog zahteva za lokalno tržište rada za područje filijale.

Kriterijumi za bodovanje zahteva i dinamika odlučivanja biće objavljeni na oglasnima tablama  Nacionalne službe za zapošljavanje- Filijale Požarevac i Ispostave Veliko Gradište, danom objavljivanja Javnog poziva.

 

Nacionalna služba  za zapošljavanje-Filijala Požarevac zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši korekciju broja lica, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Odluku o sprovođenju stručne prakse donosi direktor Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Požarevac.

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Nacionalna služba za zapošljavanje-Filijala Požarevac i poslodavac u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi za zapošljavanje -Filijali Požarevac dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi.

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem, Nacionalna služba za zapošljavanje-Filijala Požarevac i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

-         stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;

-         osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;

-         dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijali Požarevac izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

-         dostavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje –Filijali Požarevac   za zapošljavanje izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

-         organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom,

-         izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;

-         omogući Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijali Požarevac kontrolu realizacije ugovornih obaveza i

-         obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje -Filijalu Požarevac o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja, izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja, koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom za preostalo vreme definisano ugovorom uvećanim za period sprovedene zamene.

VI OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu mogu se dobiti u  Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijala Požarevac, na broj telefona 012-538-127 i 538-119 kao i  na sajtu www.nsz.gov.rs.

 

BODOVNA LISTA - STRUČNA PRAKSA

OSNOVNI KRITERIJUMI

Red. br.

Kriterijumi

Bodovi

1

Program stručnog osposobljavanja lica

Realizuje se u skladu sa posebnim zakonom

10

Realizuje se u skladu sa opštim aktom poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova

5

2

Kadrovski kapaciteti poslodavca

Iskustvo mentora u osposobljavanju pripravnika (mentorstvo)

Više od  24 meseca

10

Od 6 - 24 meseca

5

Do 6 meseci

0

Radno iskustvo mentora u struci

Više od  24 meseca

10

Od 12-24 meseca

5

3

Dužina obavljanja delatnosti poslodavca

Poslovanje preko 3 godine

10

Poslovanje od 1-3 godine

5

Poslovanje manje do 1 godine

0

4

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse

Procenat zaposlenih lica  po završetku programa Stručna prakse

Više od 71% zaposlenih lica

30

Zaposleno od  51 -70% lica

25

Zaposleno od  31-50% lica

20

Zaposleno od   11-30% lica

15

Zaposleno do 10% lica

10

Nije bilo zaposlenih

0

PROCENA VAŽNOSTI PODNETOG ZAHTEVA ZA LOKALNO TRŽIŠTE RADA ZA PODRUČJE FILIJALE

5

Kriterijumi na osnovu odluke direktora filijale u skladu sa stanjem na lokalnom tržištu rada

 

30

UKUPNO

100

 
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenvoanje direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 30 maj 2013 07:21

Na osnovu članova 25. 28. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07) i člana 40. stav 1. tačka 11. Statuta opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik Opštine Veliko Gradište“, br. 9/08), na zahtev Opštinskog veća opštine Veliko Gradište a na predlog Opštinske uprave opštine Veliko Gradište,

Skupština opštine Veliko Gradište na svojoj 13.sednici, održanoj dana 25. aprila 2013. godine, donela je,

ODLUKU

O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE  DIREKTORA

JP  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

Član 1.

Raspisuje se javni konkurs za imenovanje Direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

Član 2.

Konkurs u smislu ove Odluke čini skup aktivnosti na pripremi i objavljivanju oglasa, prikupljanju prijava i rangiranju kandidata kao i donošenje odgovarajućih pravnih akata u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Na konkursu mogu učestvovati sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkursa.

Učesnik na konkursu je svako fizičko lice koje podnese prijavu na konkurs.

Svi učesnici, istovremeno, dobijaju sve informacije vezane za konkurs i propisuju im se isti uslovi i rokovi.

Član 4.

Učesnik na konkursu ne može biti:

1)      lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju konkursa;

2)      lice koje je član organa uprave javnog preduzeća.

3)      da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;

4)      da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća

Član 5.

Uslovi za učešće na konkursu su minimalni zahtevi koji se postavljaju učesniku.

Utvrđeni uslovi za učešće su objavljeni u oglasu javnog konkursa i smatraju se sastavnim delom ove Odluke.

Uslovi za učešće na konkursu ne mogu imati diskriminatorski karakter u bilo kom smislu.

Član 6.

Kompletna dokumentacija i informacije vezane za konkurs su dostupne javnosti.

Član 7.

Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za imenovanje direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište propisani su Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Statutom Javnog Preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 3/2013).

Član 8.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora objaviće se i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke, kao i na internet stranici opštine Veliko Gradište, s tim što se mora navesti i kada je oglas o javnom konkursu objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 9.

Postupak sprovođenja konkursa i perdlaganja kandidata sprovešće Komisija za imenovanja, obrazovana rešenjem Skupštine opštine Veliko Gradište br. 020-31/2013-01 (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija za imenovanja propisaće svojim aktom merila za imenovanje direktora javnog preduzeća, u skladu sa zakonom.

Komisija je nezavisna u svojim odlukama i stavovima.

Član 10.

Komisija sprovodi konkurs tako što sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i među njima sprovodi izborni postupak.

U izbornom postupku se, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veštine, utvrđuje rezultat kandidata prema merilima propisanim za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Izborni postupak može da se sprovede u više delova, pismenom proverom, usmenim razgovorom ili na drugi odgovarajući način.

Kandidate koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora, komisija uvršćuje na rang listu. Lista za imenovanje sa najviše tri najbolje rangirana kandidata sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje, dostavlja se Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište. Istovremeno, Komisija dostavlja i zapisnik o izbornom postupku.

Član 11.

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, na osnovu liste za imenovanje i zapisnika o izbornom postupku, priprema predlog akta o imenovanju i dostavlja ga Skupštini opštine Veliko Gradište.

Član 12.

Skupština opštine Veliko Gradište, nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odlučuje o imenovanju direktora javnog preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog kandidata sa liste.

Rešenje o imenovanju direktora konačno je.

Član 13.

Rešenje o imenovanju dostavlja se licu koje je imenovano i objavljuje se u „Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sa obrazloženjem obavezno se objavljuje na internet stranici opštine Veliko Gradište.

Po primerak rešenja o imenovanju sa obrazloženjem dostavlja se i svim kandidatima koji su učestvovali u postupku javnog konkursa.

Član 14.

Kandidatu koji je učestvovao u izbornom postupku, na njegov zahtev, komisija je dužna da u roku od dva dana od dana prijema zahteva omogući uvid u dokumentaciju javnog konkursa, pod nadzorom komisije.

Član 15.

Imenovani kandidat dužan je da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja o imenovanju.

Rok iz stava 1. ovog člana Skupština opštine Veliko Gradište iz opravdanih razloga može produžiti za još osam dana.

Član 16.

Ako imenovano lice ne stupi na rad u roku koji mu je određen, Skupština opštine Veliko Gradište može da imenuje nekog drugog kandidata sa liste kandidata.

Ako niko od kandidata sa liste za imenovanje ne stupi na rad u roku koji mu je određen, ili ako ni posle sprovedenog javnog konkursa Skupštini opštine Veliko Gradište ne bude predložen kandidat za imenovanje zbog toga što je Komisija utvrdila da nijedan kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ne ispunjava uslove za imenovanje ili ako Skupština opštine Veliko Gradište ne imenuje predloženog kandidata ili drugog kandidata sa liste, sprovodi se novi javni konkurs na način i po postupku propisanim Zakonom.

Član 17.

Ovu odluku dostaviti Komisiji za imenovanja i Nadzornom odboru Javnog preduzeća.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Zakonu o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) u članu 25. koji predviđa da se direktor javnog preduzeća imenuje po sprovedenom javnom konkursu, a član 66. propisuje da će konkursi za direktore u svim javnim preduzećima na koje se primenjuje ovaj zakon biti raspisani najkasnije do 30. juna 2013. godine.

Članom 28. pomenutog Zakona regulisano je da sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća, koju donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a u stavu 2. istog člana regulisano je da predlog za donošenje pomenute Odluke podnosi  organ uprave jedinice lokalne samouprave, a predlog za donošenje Odluke može podneti i nadzorni odbor javnog preduzeća preko organa uprave jedinice lokalne samouprave.

Članom 29. Zakona o javnim preduzećima propisano je da oglas o javnom konkursu priprema organ uprave jedinice lokalne samouprave i zajedno sa predlogom ove Odluke dostavlja ga organu nadležnom za donošenje ove Odluke (Skupštini opštine).

Članom 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima određeno je da javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja jedinice lokalne samouprave, a članovima 30. i 31. preciziran je izborni postupak.

Sredstva za sprovođenje ove Odluke obezbeđuju se iz budžeta lokalne samouprave sa glave 1.1 razdeo 1. pozicija 7. ek. klasifikacija 423 funkcija 110.

U odnosu dosadašnji način predlaganja odluka, načinjena je razlika u pogledu predlagača odluke, koja je po izričitoj zakonskoj normi stavljena u nadležnost Opštinskoj upravi, zbog čega je u uvodu ove Odluke, kao pokretač postupka označeno Opštinsko veće opštine Veliko Gradište dok je predlagač Opštinska uprava.

Zbog svega navedenog iznetog, saglasno članu 130. Statuta opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“ br. 9/2008) a u skladu sa članom 87. Poslovnika Skupštine opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“ br. 11/2008) i u vezi člana 28. st. 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 119/2012) predlaže se Skupštini opštine Veliko Gradište da donese Odluku kakva je predlogu data.

Broj:023-25/2013-01

SKUPŠTINA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

PREDSEDNIK SO

Tomislav Ivanović, s.r.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE,

SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj: 023-31/2013-01-3

Datum: 29.4.2013. godine

Veliko Gradište

 

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje  direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište broj 023-25/2013-01-1 od 25.4.2013. godine, Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE  DIREKTORA JP  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

I. Javno preduzeće:

JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište, 12220 Veliko Gradište, ul. Žitni trg br.1

II. Funkcija za koju se vrši izbor:

Direktor JP  Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište.

III. Poslovi Direktora i uslovi za imenovanje:

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće;organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.

Uslovi za imenovanje: da je učesnik konkursa punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije; da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće; da ima visoko ili više obrazovanje; da ima najmanje tri godine radnog iskustva;  da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je odeđeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;  da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća; da uz prijavu na konkurs podnese Program razvoja i povećanja dobiti Javnog preduzeća.

Mandat direktora i mesto rada: mandat direktora traje 4 godine, a mesto rada je Veliko Gradište.

IV. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs i sadržina prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok  počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

V. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se:

-         uverenje o državljanstvu;

-         izvod iz matične knjige rođenih;

-         diploma o stručnoj spremi;

-         isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i  drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

-         radna knjižica;

-         dokaz da lice nije osuđivano;

-         program razvoja i povećanja dobiti Javnog preduzeća

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili u sudu.

VI. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Opština Veliko Gradište, ul. Žitni trg 1. 12220 Veliko Gradište, sa naznakom „Za javni konkurs - imenovanje Direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište“.

VII. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Miroslav Stević, broj telefona 012/663-076 i 063 292 698

VII. Napomene:

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili u sudu, kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja koju je obrazovala Skupština opštine Veliko Gradište.

Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti kandidate.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu Danas, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Veliko Gradište, www.velikogradiste.org.rs.

 
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ''Dunav Veliko Gradište'' PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 30 maj 2013 07:14

Na osnovu članova 25. 28. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07) i člana 40. stav 1. tačka 11. Statuta opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik Opštine Veliko Gradište“, br. 9/08), na zahtev Opštinskog veća opštine Veliko Gradište a na predlog Opštinske uprave opštine Veliko Gradište,

Skupština opštine Veliko Gradište na svojoj 13. sednici, održanoj dana 25. aprila. 2013. godine donela je,

O D L U K U

O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE  DIREKTORA

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  „DUNAV VELIKO GRADIŠTE“

Član 1.

Raspisuje se javni konkurs za imenovanje Direktora Javnog komunalnog preduzeća „Dunav Veliko Gradište“ (u daljem tekstu: Javno komunalno preduzeće).

Član 2.

Konkurs u smislu ove Odluke čini skup aktivnosti na pripremi i objavljivanju oglasa, prikupljanju prijava i rangiranju kandidata kao i donošenje odgovarajućih pravnih akata u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Na konkursu mogu učestvovati sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkursa.

Učesnik na konkursu je svako fizičko lice koje podnese prijavu na konkurs.

Svi učesnici, istovremeno, dobijaju sve informacije vezane za konkurs i propisuju im se isti uslovi i rokovi.

Član 4.

Učesnik na konkursu ne može biti:

1)      lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju konkursa;

2)      lice koje je član organa uprave javnog preduzeća.

3)      da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;

4)      da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća

 

Član 5.

Uslovi za učešće na konkursu su minimalni zahtevi koji se postavljaju učesniku.

Utvrđeni uslovi za učešće su objavljeni u oglasu javnog konkursa i smatraju se sastavnim delom ove Odluke.

Uslovi za učešće na konkursu ne mogu imati diskriminatorski karakter u bilo kom smislu.

Član 6.

Kompletna dokumentacija i informacije vezane za konkurs su dostupne javnosti.

Član 7.

Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Dunav Veliko Gradište“ propisani su Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Dunav Veliko Gradište“ („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 3/2013).

Član 8.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora objaviće se i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke, kao i na internet stranici opštine Veliko Gradište, s tim što se mora navesti i kada je oglas o javnom konkursu objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 9.

Postupak sprovođenja konkursa i perdlaganja kandidata sprovešće Komisija za imenovanja, obrazovana rešenjem Skupštine opštine Veliko Gradište br. 020-31/2013-01 (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija za imenovanja propisaće svojim aktom merila za imenovanje direktora javnog preduzeća, u skladu sa zakonom.

Komisija je nezavisna u svojim odlukama i stavovima.

Član 10.

Komisija sprovodi konkurs tako što sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i među njima sprovodi izborni postupak.

U izbornom postupku se, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veštine, utvrđuje rezultat kandidata prema merilima propisanim za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Izborni postupak može da se sprovede u više delova, pismenom proverom, usmenim razgovorom ili na drugi odgovarajući način.

Kandidate koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora, komisija uvršćuje na rang listu. Lista za imenovanje sa najviše tri najbolje rangirana kandidata sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje, dostavlja se Opštinskoj upravi opštine Veliko Gradište. Istovremeno,    Komisija dostavlja i zapisnik o izbornom postupku.

Član 11.

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, na osnovu liste za imenovanje i zapisnika o izbornom postupku, priprema predlog akta o imenovanju i dostavlja ga Skupštini opštine Veliko Gradište.

Član 12.

Skupština opštine Veliko Gradište, nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odlučuje o imenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog kandidata sa liste.

Rešenje o imenovanju direktora konačno je.

Član 13.

Rešenje o imenovanju dostavlja se licu koje je imenovano i objavljuje se u „Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sa obrazloženjem obavezno se objavljuje na internet stranici opštine Veliko Gradište.

Po primerak rešenja o imenovanju sa obrazloženjem dostavlja se i svim kandidatima koji su učestvovali u postupku javnog konkursa.

Član 14.

Kandidatu koji je učestvovao u izbornom postupku, na njegov zahtev, komisija je dužna da u roku od dva dana od dana prijema zahteva omogući uvid u dokumentaciju javnog konkursa, pod nadzorom komisije.

Član 15.

Imenovani kandidat dužan je da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja o imenovanju.

Rok iz stava 1. ovog člana Skupština opštine Veliko Gradište iz opravdanih razloga može produžiti za još osam dana.

Član 16.

Ako imenovano lice ne stupi na rad u roku koji mu je određen, Skupština opštine Veliko Gradište može da imenuje nekog drugog kandidata sa liste kandidata.

Ako niko od kandidata sa liste za imenovanje ne stupi na rad u roku koji mu je određen, ili ako ni posle sprovedenog javnog konkursa Skupštini opštine Veliko Gradište ne bude predložen kandidat za imenovanje zbog toga što je Komisija utvrdila da nijedan kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ne ispunjava uslove za imenovanje ili ako Skupština opštine Veliko Gradište ne imenuje predloženog kandidata ili drugog kandidata sa liste, sprovodi se novi javni konkurs na način i po postupku propisanim Zakonom.

Član 17.

Ovu odluku dostaviti Komisiji za imenovanja i Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Zakonu o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) u članu 25. koji kaže da se direktor javnog preduzeća imenuje po sprovedenom javnom konkursu, a član 66. propisuje da će konkursi za direktore u svim javnim preduzećima na koje se primenjuje ovaj zakon biti raspisani najkasnije do 30. juna 2013. godine.

Članom 28. pomenutog Zakona regulisano je da sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća, koju donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a u stavu 2. istog člana regulisano je da predlog za donošenje pomenute Odluke podnosi  organ uprave jedinice lokalne samouprave, a predlog za donošenje Odluke može podneti i nadzorni odbor javnog preduzeća preko organa uprave jedinice lokalne samouprave.

Članom 29. Zakona o javnim preduzećima propisano je da oglas o javnom konkursu priprema organ uprave jedinice lokalne samouprave i zajedno sa predlogom ove Odluke dostavlja ga organu nadležnom za donošenje ove Odluke (Skupštini opštine).

Članom 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima određeno je da javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja jedinice lokalne samouprave, a članovima 30. i 31. preciziran je izborni postupak.

Sredstva za sprovođenje ove Odluke obezbeđuju se iz budžeta lokalne samouprave sa glave 1.1, razdeo 1. pozicija 7. ek. klasifikacija 423, funkcija 110.

U odnosu na dosadašnji način predlaganja odluka, načinjena je razlika u pogledu predlagača odluke, koja je po izričitoj zakonskoj normi stavljena u nadležnost Opštinskoj upravi, zbog čega se u uvodu Odluke, kao pokretač postupka označeno Opštinsko veće opštine Veliko Gradište, dok je predlagač Opštinska uprava.

Zbog svega navedenog iznetog, saglasno članu 130. Statuta opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“ br. 9/2008) a u skladu sa članom 87. Poslovnika Skupštine opštine Veliko Gradište („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“ br. 11/2008) a u vezi člana 28. st. 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 119/2012) predlaže se Skupštini opštine Veliko Gradište da donese Odluku kakva je u predlogu data.

 

Broj:023-26/2013-01

 

SKUPŠTINA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

PREDSEDNIK SO

Tomislav Ivanović, s.r.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj: 023-30/2013-01-3

Datum: 29.4.2013. godine

Veliko Gradište

 

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje  direktora JKP „Dunav Veliko Gradište“ broj 023-26/2013-01-1 od 25.4.2013. godine, Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, o g l a š a v a,

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE  DIREKTORA JKP  „DUNAV VELIKO GRADIŠTE“

 

I. Javno komunalno preduzeće:

JKP „Dunav Veliko Gradište“, 12220 Veliko Gradište, ul. Žitni trg bb.

II. Funkcija za koju se vrši izbor:

Direktor Javnog komunalnog preduzeća  „Dunav Veliko Gradište“.

III. Poslovi Direktora i uslovi za imenovanje:

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće;organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.

Uslovi za imenovanje: da je učesnik konkursa punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije; da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće; da ima visoko ili više obrazovanje; da ima najmanje tri godine radnog iskustva;  da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je odeđeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;  da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća; da uz prijavu na konkurs podnese Program razvoja i povećanja dobiti Javnog preduzeća.

Mandat direktora i mesto rada: mandat direktora traje 4 godine, a mesto rada je Veliko Gradište.

IV.  Rok za podnošenje prijava na javni konkurs i sadržina prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok  počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

V.   Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se:

-         uverenje o državljanstvu;

-         izvod iz matične knjige rođenih;

-         diploma o stručnoj spremi;

-         isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i  drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

-         radna knjižica;

-         dokaz da lice nije osuđivano;

-         program razvoja i povećanja dobiti Javnog preduzeća.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili u sudu.

VI. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Opština Veliko Gradište, ul. Žitni trg 1. 12220 Veliko Gradište, sa naznakom „Za javni konkurs - imenovanje Direktora JKP „Dunav Veliko Gradište“.

VII. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Miroslav Stević, broj telefona 012/663 076 i 063 292 698.

VII.   Napomene:

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili u sudu, kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja koju je obrazovala Skupština opštine Veliko Gradište.

Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti kandidate.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu Danas, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Veliko Gradište, www.velikogradiste.org.rs.

 
Završetak projekta ''Osvetljenje tvrđave Ram'' PDF Štampa El. pošta
petak, 24 maj 2013 09:46

Povodom završetka projekta Osvetljenje tvrđave Ram, 22. maja ove godine, u opštini Veliko Gradište, u selu Ram, organizovan je obilazak istoimene tvrđave.

Opština Veliko Gradište je početkom 2013. godine, u saradnji sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), započela relizaciju ovog projekta, finansiranog od strane Agencije u vrednosti od 20.000 evra.

Pored rukovodstva opštine Veliko Gradište obilasku je, ispred Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju, prisustvovao i gospodin Mehmet Sureyya Er, zamenik predsednika TIKA-e, sa saradnicima

Imajući u vidu kulturni i istorijski značaj, kao i turistički potencijal Ramske tvrđave te stanje u kome se tvrđava danas nalazi, opština ulaže velike napore i sve mogućnosti kojima raspolaže u cilju očuvanja Ramske tvrđave od daljeg propadanja, rekonstrukcije i stavljanja u funkciju kao turističkog objekta dostupnog turistima. U toku je prekategorizacija od ''velikog'' u spomenik kulture od ''izuzetnog'' značaja.

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 77