Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Obaveštenje o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta stambeno-poslovnog objekta za k.p.br. 396/1 k.o. Veliko Gradište PDF Štampa El. pošta
sreda, 17 jul 2013 12:42

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Opštine Veliko Gradište organizuje Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za k.p.br. 396/1 K.O. Veliko Gradište podnosioca zahteva „Urbane Gradnje“ iz Majilovca.

Javna prezentacija organizuje se u trajanju od sedam dana počevši od  18.07.2013. godine do 24.07.2013. godine. u  zgradi Opštine Veliko Gradište, soba br. 11. u  prizemlju,  svakog radnog dana od 09 do 13 časova.

Zainteresovani tokom javne prezentacije svoje primedbe i sugestije na predmetni urbanistički projekat mogu u pismenoj formi dostaviti na pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1. najkasnije do 24.07.2013. godine do 13,00 časova.

Javna prezentacija se organizuje na osnovu čl. 63 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009/ i 24/2011).

Načelnik Odeljenja:
Živorad Ilić, dipl.građ.inž.

 

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 353-143/2013-06

Datum: 17.07.2013. godine

VELIKO GRADIŠTE

 
Postavljanje novih uličnih tabli i kućnih brojeva PDF Štampa El. pošta
petak, 05 jul 2013 12:31

Opština Veliko Gradište i JP Direkcija za izgradnju obaveštavaju građane da će u ponedeljak, 08. jula, početi sa postavljanjem uličnih tabli i kućnih brojeva u naseljima Veliko Gradište, Beli Bagrem i Rudarevo.

 
Obaveštenje o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta stambeno-poslovnog objekta za k.p.br. 396/1 k.o. Veliko Gradište PDF Štampa El. pošta
sreda, 19 jun 2013 13:26

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Opštine Veliko Gradište organizuje Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za k.p.br. 396/1 K.O. Veliko Gradište podnosioca zahteva „Urbane Gradnje“ iz Majilovca.

Javna prezentacija organizuje se u trajanju od sedam dana počevši od  20.06.2013. godine do 26.06.2013. godine. u  zgradi Opštine Veliko Gradište, soba br. 11. u  prizemlju,  svakog radnog dana od 09 do 13 časova.

Zainteresovani tokom javne prezentacije svoje primedbe i sugestije na predmetni urbanistički projekat mogu u pismenoj formi dostaviti na pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1. najkasnije do 26.06.2013. godine do 13,00 časova.

Javna prezentacija se organizuje na osnovu čl. 63 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009/ i 24/2011).

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 353-143/2013-06

Datum: 19.06.2013. godine

VELIKO GRADIŠTE

Načelnik Odeljenja:
Živorad Ilić, dipl.građ.inž.

 
Javno nadmetanje za davanje u zakup neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
sreda, 19 jun 2013 13:20

Na osnovu člana 94,95. a saglasno članu 96. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 72/2009 i 24/2011) i člana 15. Odluke o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br. 8/2011),

Komisija za davanje građevinskog zemljišta u zakup Skupštine opštine Veliko Gradište na osnovu Programa davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za 2013. godinu, na predlog JP Direkcije za izgradnju opštine Veliko Gradište,  o b j a v lj u j e,

JAVNO   NADMETANJE

ZA DAVANJE U ZAKUP  NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG

ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

I. Opština Veliko Gradište, nudi u zakup, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima,kat.par.3692/3,“Babino Močilo“,šuma 1 klase sve u k.o. Veliko Gradište koje čine neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, vlasništvo RS, sa pravom korišćenja opštine Veliko Gradište a  u cilju izgradnje objekata predviđenim planom a njih čine sledeću :

-kat.par.3692/3,“Babino Močilo“,šuma 1 klase

iz L.n.br. 2529 k.o. Veliko Gradište vlasništvo Republike Srbije sa pravom korišćenja opštine Veliko Gradište.

II. Predmet nadmetanja nalaze se u naseljenom mestu Veliko Gradište na lokaciji „Babino Močilo“ a u obuhvatu su Plana detaljne regulacije  naselja Veliko Gradište  i Izmene i Dopune Plana detaljne regulacije naselja Veliko Gradište a  u zakup se nude kao komunalno neuređene i neopremljene.

Troškove komunalnog uređenja i opremanja parcela snosi budući zakupac.

III. Nepokretnost se daje u zakup na period od 10 godina

Izabrani zakupac je dužan da Planom predviđene sadržaje realizuje i koristi svo vreme trajanja zakupa.

IV. Početna cena za predmete nadmetanja iznosi 1 eura po jednom aru u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

V. Ponuđeni iznos zakupnine zakupac  je dužan da uplati unapred i u celini, a u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br. 08/11)  i Programom  So Veliko Gradište pod pretnjom propuštanja.

 

Bliži uslovi koji se tiču plaćanja nepokretnosti biće definisani Ugovorom.

VI. Javno nadmetanje održaće se ako istom prisustvuju najmanje 2 aktivna ponudioca dana 18.07.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u Velikoj sali SO Veliko Gradište.

 

Ako prvo nadmetanje ne uspe, ovim putem određuje se novo za dan 25.07.2013. godine u isto vreme i na istom mestu.

 

VII. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 1euro u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS  i prijave svoje učešće Imovinsko – pravnoj službi SO Veliko Gradište do 13,00 časova dana 17.07.2013. godine.

Kaucija-depozit plaća se na blagajni gotovinski ili na žiro račun Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Minimalni licitacioni korak je: 1 eura/ar.

 

VIII. Po završenom nadmetanju licima čije ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni iznos.

Zakupac koji ponudi najveći iznos za predmet nadmetanja depozit će se vratiti tek po uplati celokupno izlicitirane, odnosno ponuđene cene.

 

IX. Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-124 ili 012/662-122 lok 116. ili lično u prostorijama Imovinsko pravne službe Opštinske urpave opštine Veliko Gradište soba br. 11 . prizemlje.

Osoba za kontakt Suzana Đorđević.

 

Broj: 464-84/2013-06,

Dana18.06.2013. godine,

 

KOMISIJA SO VELIKO GRADIŠTE

za davanje građevinskog zemljišta u zakup

 
Javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
sreda, 19 jun 2013 13:02

Na osnovu člana 96. st. 1. a saglasno članu 97. st. 4. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 72/2009,81/2009 i 24/2011) i člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br.8/2011),

Komisija za davanje građevinskog zemljišta u zakup Skupštine opštine Veliko Gradište na osnovu Programa davanja u zakup-otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za 2013. godinu, na predlog JP Direkcije za izgradnju opštine Veliko Gradište,  o b j a v lj u j e,

JAVNO   NADMETANJE

ZA OTUĐENJE  NEIZGRAĐENOG  GRAĐEVINSKOG

ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

 

 

I. Opština Veliko Gradište, izvršiće otuđenje- davanje u zakup, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, lokacije „Vodotoranj“ ,“Kalinovac“, „Kasina“ koje čine neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, upisane u korist opštine Veliko Gradište a u obuhvatu su Plana generalne regulacije dela naselja Veliko Gradište,Izmene i dopune plana generalne regulacije i Prostornog plana opštine Veliko Gradište sve u  K.O. Veliko Gradište, radi izgradnje objekata predviđenih planovima a njih čine sledeće nepokretnosti:

 

I.1. 1) kat. parc. br. 2149/5 „Vodotoranj ",njiva 2. klase cela vel. 8,33 ar, iz L.n.br. 293 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište biće data na otuđenje.

 

2) kat. parc. br. 2081/5 „Kalinovac“  ostalo zemljište ,cela vel. 2,83 ari, iz L.n.br. 847 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište biće data na otuđenje.

 

3) deo  kat. parc. br. 521 „Kasina“ u površini od 12/845ari iz L.n.br. 2195 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište biće data na otuđenje

II. Predmeti nadmetanja iz tačke I.1. nalaze se u obuhvatu Plana generalne regulacije dela naselja Veliko Gradište a otuđuju  se nude kao komunalno neuređene i neopremljene I.2. nalaze se u Turističko-rekreativnom naselju «Kalinovac» KO Kisiljevo i obuhvatu su Prostornog plana opštine Veliko Gradište.

Troškove komunalnog uređenja i opremanja parcela snosi budući kupac.

 

III. Nepokretnosti iz I.1. se otuđuju budućim kupcima u svojinu

Izabrani kupac je dužan da Planom predviđene sadržaje realizuje i stavi u funkciju u roku od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta.

IV Na parcelama iz I.1. je predviđena izgradnja objekata i sadržaja određenih Planom generalne regulacije dela naselja Veliko Gradištei Izmene i Dopune plana generalne regulacije, raznih namena zavisno od zone a na osnovu urbanističko - tehničkih uslova i Urbanističke projektne dokumentacije.

V. Početna cena za predmeta  nadmetanja iz člana I.1.

iznose za

1) kat. parc. br. 2149/5 „Vodotoranj ",njiva 2. klase cela vel. 8,33 ar, iz L.n.br. 293 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište , 2000 eura po aru

 

2) kat. parc. br. 2081/5 „Kalinovac“  ostalo zemljište ,cela vel. 2,83 ari, iz L.n.br. 847 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište,1500 eura po aru

3)  deo kat. parc. br. 521 „Kasina“ u površini od 12/845 ari iz L.n.br. 2195 k.o. Veliko Gradište sa pravom javne  svojine u korist opštine Veliko Gradište ,5000 eura po aru

 

VI. Ponuđeni iznos kupoprodajne cene kupac je dužan da uplati u napred i u celini, a u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu («Opštinski službeni glasnik», br. 08/2011) pod pretnjom propuštanja.

 

Bliži uslovi koji se tiču plaćanja nepokretnosti biće definisani Ugovorom.

VII. Javno nadmetanje održaće se ako istom prisustvuju najmanje 2 aktivna ponudioca dana 18.07.2013. godine sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj sali SO Veliko Gradište.

 

VIII. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 10% od početne cene i prijave svoje učešće Imovinsko – pravnoj službi SO Veliko Gradište do 13,00 časova dana 17.07.2013. godine.

Kaucija-depozit plaća se na blagajni ili na žiro račun Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Minimalni licitacioni korak je: 50. eura/ar.

Devizni iznos plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja

IX. Po završenom nadmetanju licima čije usmene ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni iznos.

Kupcu koji ponudi najveći iznos za predmet nadmetanja depozit će se vratiti tek po uplati celokupno izlicitirane, odnosno ponuđene cene.

 

X. U slučaju da budući kupac ne uplati izlicitiranu cenu u skladu sa tač 6. ovog Oglasa ili ne izvede radove predviđene projektnom dokumentacijom, otuđeno zemljište  biće mu izuzeto saglasno članovima 35. i 36. Odluke o građevinskom zemljištu (“Opštinski službeni glasnik”, br. 8/2011), a uložena sredstva vraćena tek po otuđenju predmetnog zemljišta drugom zainteresovanom kupcu i njegovog plaćanja opštini Veliko Gradište

 

XI. Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-122 ili lično u prostorijama Opštinske urave opštine Veliko Gradište – imovinsko pravna služba, soba br. 11.  prvi sprat.

Osoba za kontakt  dipl.pravnik Suzana Đorđević.

 

Broj: 464-59/2013-06,

dana 18. jun 2013. godine,

 

KOMISIJA SO VELIKO GRADIŠTE

za otuđenje -davanje u zakup građevinskog zemljišta

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 79