Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
petak, 11 oktobar 2013 11:05

Na osnovu člana 96. st. 1. a saglasno članu 97. st. 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009,81/2009 i 24/2011) i člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik opštine Veliko Gradište“,br.8/2011),

Opširnije...
 
Javno nadmetanje za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
petak, 11 oktobar 2013 10:59

Na osnovu člana 96. st. 1. a saglasno članu 97. st. 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009,81/2009 i 24/2011) i člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik opštine Veliko Gradište“, br.8/2011),

Opširnije...
 
Procena uticaja na životnu sredinu - P.T.D. „Moma Agrar“ d.o.o, Kurjače PDF Štampa El. pošta
petak, 27 septembar 2013 08:35

Opštinska Uprava Opštine Veliko Gradište - Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju u kome je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...
 
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2014. godinu PDF Štampa El. pošta
utorak, 17 septembar 2013 12:35

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Veliko Gradište, upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:

-        funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište,

-      objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Veliko Gradište,

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2014. godinu, do dana 30. oktobra 2013. godine.

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANJU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:

1)     Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;

2)   Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);

3) Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.

4)   Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu );

5)  Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);

6)     Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa.

 II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja:

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja;
  2. Dokaz o registrovanoj farmi – Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili dokaz o Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu sa 15 umatičenih mlečnih krava - Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd (sa pripadajućim listingom brojeva životinja na koje se odnosi umatičenje);
  3. Dokaz o zdravstvenom stanju životinja – pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta, kategorija i brojno stanje životinja;
  4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu).
 Napomena:

Sva dokumentacija mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu), overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu. Uslovna grla se obračunavaju pomoću programa za obračun uslovnih grla, koji je sastavni deo elektronske forme godišnjeg programa, a formatiran je tako da se kravom smatra ženka goveda od 24 i više meseci starosti, koja nije napustila imanje, a tovne životinje se obračunavaju za jedan turnus godišnje. Broj životinja koje se obračunavaju na uslovna grla ograničen je kapacitetom navedenim u Rešenju o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 7,30 do 14,00 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Veliko Gradište, Veliko Gradište, Ulica Žitni trg, br. 1, prizemlje, kancelarija 11 ili sa sajta www.velikogradiste.org.rs.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 30. oktobar 2013. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren. 

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi za 2014. godinu“ ili „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja za 2014. godinu“, za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Veliko Gradište, na adresu: Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Veliko Gradište, ul. Žitni trg, br. 1, Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Danijela Ilić, telefon: 012/662-122 lok. 116, email: dilic@velikogradiste.org.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Veliko Gradište, Veliko Gradište, Ulica Žitni trg, br. 1, prizmelje, kancelarija 11.

Ovaj javni poziv objaviti u javnom glasilu „Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, internet stranici Opštine Veliko Gradište, i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

 

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a

Opština Veliko Gradište

Opštinska uprava

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 320-39/2013-06

Datum: 13.09. 2013. godine

 

PREDSEDNIK KOMISIJE:

Danijela Ilić, dipl.inž.polj.

Opširnije...
 
Ekološka akcija ''Čist vazuh - ti si na potezu'' PDF Štampa El. pošta
utorak, 17 septembar 2013 11:55

Kancelarija za mlade i Odeljenje za inspekcijske poslove - saobraćajna inspekcija opštine Veliko Gradište, u subotu 21. septembra, povodom Evropske nedelje mobilnosti, na temu ''Clean air - it's your move / Čist vazduh - ti si na potezu'', pod pokroviteljstvom Delegacije EU u Srbiji, organizuju vožnju bicikla iz glavne ulice do Srebrnog jezera.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 83