Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Potpisivanje ugovora o dodeli sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa PDF Štampa El. pošta
sreda, 19 jun 2013 12:55

U sali Skupštine opštine Veliko Gradište, u petak 14. juna, predsednik opštine zaključio je sa predstavnicima udruženja i  sportskih organizacija opštine Veliko Gradište ugovore o dodeli sredstava za podsticanje programa od javnog interesa i finansiranje programa koja realizuju iz budžeta opštine Veliko Gradište.

 

 
Javno nadmetanje za davanje u zakup na određeno vreme neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 13 jun 2013 09:50

Na osnovu člana 96. a saglasno članu 97. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09, 24/11 i 121/12) i člana 15. i 17. st. 2. a u skladu sa članom 19. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 8/2011) na osnovu predloga JP Direkcije za izgradnju opšine Veliko Gradište br. 934/13 od 10.06.2013. godine,

Komisija za davanje građevinskog zemljišta u zakup Skupštine opštine Veliko Gradište, u skladu sa dopunama Programa davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemnjišta u državnoj svojini za 2013. godinu, na osnovu Odluke Predsednika opštine Veliko Gradište br. 464-77/2013 od 12.06.2013. godine, o b j a v lj u j e,

 

O G L A S

za

JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP

NA ODREĐENO VREME NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

 

I Opština Veliko Gradište, nudi u zakup, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini , vlasništvo opštine Veliko Gradište, radi postavljanja privremenog objekta u Velikom Gradištu u k.o. Veliko Gradište koga čini:

-lokacija br. 27. površine 102 m² u cilju postavljanja privremenog objekta, pomoćni objekat – terasa.

II Predmet nadmetanja nalazi se na delu ka. parc. br. 528 u Velikom Gradištu „kod Kasine prema parku“ a u zakup se nude kao komunalno neuređene i neopremljene.

Troškove komunalnog uređenja i opremanja lokacija snosi budući zakupac.

III Lokacija se daje u zakup na period 2009.-2014. godina.

Izabrani zakupac je dužan da Planom predviđene sadržaje realizuje i stavi u fuknciju u roku od 6 (šest) meseci, računajući od dana pravosnažnosti Rešenja o davanju u zakup građevinskog zemljišta.

IV Na parceli je predviđena izgradnja odnosno postavljanje privremenih objekata turističkog sadžaja predviđenih Programom postavljanja privremenih objekata-kioska na području Velikog Gradišta za period 2009.-2014. godina.

V Početna cena zakupnine za predmet nadmetanja iznosi 83,00 dinara/m²  mesečno.

Usklađivanje zakupnine vršiće se godišnje, indeksom potrošačkih cena.

VI Ponuđeni iznos zakupnine zakupac je dužan da plaća mesečno u napred i u celini, a u skladu sa Ugovorom kojeg će nakon pravosnažnosti rešenja o davanju u zakup zaključiti a pod pretnjom propuštanja.

Bliži uslovi koji se tiču plaćanja nepokretnosti biće definisani Ugovorom.

VII Javno nadmetanje održaće se ako istom prisustvuju najmanje 2 aktivna ponudioca dana 12.07.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u Velikoj sali SO Veliko Gradište.

Ako prvo nadmetanje ne uspe, ovim putem određuje se novo za dan 26.07.2013. godine u isto vreme i na istom mestu.

VIII Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 10% od ukupne mesečne početne cene, za objekat za koji se nadmeću i prijave svoje učešće Imovinsko–pravnoj službi SO Veliko Gradište do 9,00 časova dana 12.07.2013. god. zaključno.

Kaucija-depozit plaća se na blagajni gotovinski ili na žiro račun Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Minimalni licitacioni korak je: 1,00 dinar/m².

IX Po završenom nadmetanju licima čije ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni isnos.

Zakupcu koji ponudi najveći isnos za predmet nadmetanja depozit će se vratiti tek po zaključenju Ugovora o zakupu i uplati mesečne ponuđene cene.

X U slučaju da budući zakupac ne zaključi Ugovor ili ne plati mesečnu izlicitiranu cenu za lokaciju za koju je zainteresovan ili ne izvede radove predviđene u roku od 6. meseci, bliže određene tač. III st. 2 ili lokaciju koristi suprotno nameni, zemljište dato u zakup biće mu izuzeto odnosno rešenje o davanju u zakup biće stavljeno van snage a ugovor o zakupu raskinut krivicom zakupca.

XI Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-122 lok. 116 ili lično u prostorijama Imovinsko pravne službe Opštinske uprave opštine Veliko Gradište soba br. 11 prizemlje.

Osoba za kontakt Miloš Stojadinović stručni saradnik.

 

Broj: 464-77/2013-06,

dana 12. juna 2013. godine,

KOMISIJA SO VELIKO GRADIŠTE
za davanje građevinskog zemljišta u zakup

 
Svečano uručenje nagrada nosiocima diplome ''Vuk Karadžić'' i dobitnicima nagrada na republičkim takmičenjima PDF Štampa El. pošta
utorak, 11 jun 2013 08:36

Predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, u ponedeljak, 10. juna, svečano je uručio nagrade nosiocima diplome ''Vuk Karadžić'' i dobitnicima nagrada na republičkim takmičenjima, učenicima srednje i osnovnih škola iz opštine Veliko Gradište, kao i njihovim profesorima i nastavnicima.

Opština Veliko Gradište svake godine nagrađuje najbolje učenike vrednim knjigama, novčanim nagradama i vaučerima za kupovinu tehničke opreme kako bi im olakšala dalje školovanje.

I ove godine vaučeri su dodeljeni učenicima koji su osvojili najviša mesta na republičkim takmičenjima. Za prvo mesto na takmičenju iz geografije Nemanji Miloševiću uručen je vaučer u vrednosti 35.000 dinara dok su Nevena Nikolić i Aleksandar Čukanović, za osvojeno treće mesto iz istorije, odnosno matematike, dobili vaučere u vrednosti od 30.000 dinara.

Spisak nagrađenih učenika i profesora

 
Oglas radi otuđenja putničkih motornih vozila neposrednom pogodbom PDF Štampa El. pošta
utorak, 11 jun 2013 08:14

Komisija za otuđenje putničkih motornih vozila, vlasništvo  Opštinske uprave opštine Veliko Gradište,  na osnovu donetog Zaključka Komisije br. 344-56/2013-01-3 od 05.06.2013. godine, a u skladu  sa Rešenjem br. 344-56/2013-01-3 od 19.04.2013. godine Načelnika Odeljenja za opštu upravu i javne službe Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, članom 4. i 6. Odluke o pravu pribavljanja i raspolaganja sredstvima u opštinskoj svojini („Sl. glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 1/2012) i Odluke Opštinskog veća opštine Veliko Gradište br. 344-48/2013-01-4 od 17.04.2013. godine, o b j a v lj u j e,

O G L A S

RADI OTUĐENJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA NEPOSREDNOM POGODBOM

1. OGLAŠAVA SE da će se sprovesti postupak otuđenja neposrednom pogodbom putničkih motornih vozila koja su vlasništvo Opštinske uprave opštine Veliko Gradište i to:

- putničkog motornog vozila marke „ZASTAVA“, model „128 scala 55 PZK“, godina proizvodnje 2001.;

- putničkog motornog vozila marke „ZASTAVA“, tip „Yugo 101 scala 55“, godina proizvodnje 2006.;

- putničkog motornog vozila marke „ZASTAVA“, model „128 scala 55“ godina proizvodnje 2006.

2. NEPOSREDNA POGODBA za otuđenje putničkih motornih vozila iz tačke 1. Ovog oglasa održaće se 10.07.2013. godine, u Maloj sali SO Veliko Gradište sa početkom u 9,00 časova.

Zainteresovana lica mogu da razgledaju vozila svakog radnog dana u dvorištu zgrade SO Veliko Gradište u vremenu od 08,00-12,00 časova sve do dana određenog za nadmetanje.

Putnička motorna vozila prodaju se u viđenom stanju. Isključena je svaka reklamacija koja se tiče stanja vozila osim reklamacije koje se odnose na brojeve motora i šasije.

3. Početna cena za putnička motorna vozila na osnovu kataloga AMSS iznosi:

- za putničko motorno vozilo iz tač. 1. alineje 1. od 73.831,97 dinara,

- za putničko motorno vozilo iz tač. 1. alineje 2. od 224.259,77 dinara i

- za putničko motorno vozilo iz tač. 1. alineje 3. od 46.829,10 dinara.

4. Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica.

Zainteresovana lica su obavezna da se legitimišu na sledeći način:

A) fizičko lice: ličnom kartom ili putnom ispravom

B) pravno lice: izvod iz registra pravnih lica i punomoć za učesnika u neposrednoj pogodbi

5. Odluka o prodaji doneće se u roku od 7 radnih dana od dana održavanja neposredne pogodbe.

6. Sa kupcem se zaključuje kupoprodajni ugovor pre preuzimanja vozila, u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o prodaji.

7. Sve obaveze po osnovu kupljenih vozila obaveze su budućih kupaca.

8. Preuzimanje vozila izvršiće se nakon isplate kuoprodajne cene.

9. Ako proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u ugovorenom roku i na ugovoren način smatraće se da je ponuđač odustao od kupovine.

10. Sve potrebne informacije oko otuđenja vozila mogu se dobiti na telefon 012/662-124 Načelnik Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Dana 07.06.2013.godine

KOMISIJA

za otuđenje motornih vozila

Broj: 464-38/2013-06,

dana 04. Aprila 2013. godine,

KOMISIJA SO VELIKO GRADIŠTE

za davanje građevinskog zemljišta u zakup

 
Obaveštenje o javnom uvidu Nacrta Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane „Krivača“ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 30 maj 2013 12:05

Nacrt plana detaljne regulacije izložen je na javni uvid u zgradi Opštine Veliko Gradište, u Velikom Gradištu, ul. Žitni trg br. 1, u prizemlju, soba br. 11 u periodu od 31.05. 2013. do 01.07. 2013. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Veliko Gradište održaće se u zgradi Opštine Veliko Gradište, 04. jul 2013. godine sa početkom u 10,00 časova. U toku javne sednice sva prisutna pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine opštine Veliko Gradište.

Zainteresovana pravna i fizičlka lica mogu tokom javnog uvida svoje primedbe na planirana rešenja,  pismeno dostaviti Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove  Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište, Veliko Gradište ul. Žitni trg. br.1 najkasnije do 01. jula 2013. godine.

Ovo obaveštenje objavljuje se shodno čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010) i čl.60-70 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“, br. 31/2010 ,69/2010 i 16/2011).

Urbanistička služba:                                                           
Snežana Miletić, dipl.geo.pr.pl.

NAČELNIK ODELJENJA:
Živorad Ilić, dipl.inž.građ.

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

i imovinsko-pravne poslove

Broj: 353-138/2013-06

Datum: 30.05.2013.god.

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 78