Početna Novosti Opštinska uprava
Opštinska uprava
Rad na dane praznika PDF Štampa El. pošta
utorak, 30 april 2013 09:40

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište obaveštava građane da zbog prvomajskih i uskršnjih praznika neće raditi od 01. do 06. maja.

Svim građanima čestitamo praznike!

 
Odlukao o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa od javnog intresa koje realizuju udruženja za 2013. godinu PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 29 april 2013 10:57

Na osnovu člana 2. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog intresa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište, Komisija za ostvarivanje prava za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za realizaciju projekata iz oblasti sporta, donacija i manifestacija, na 3. sednici održanoj dana 26.04.2013.godine donosi:

ODLUKU

o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa  od javnog intresa koje realizuju udruženja za 2013. godinu

I Raspisuje se javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa od javnog intresa koje realizuju udruženja za 2013. godinu, čije je sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište.

II Tekst Javnog poziva glasi:

JAVNI POZIV

za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje  programa  od javnog intresa koje realizuju udruženja za 2013. godinu, čije je sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište.

 

 • Predmet javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa od javnog intresa koje realizuju udruženja za 2013. godinu, čije je sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Visina sredstava za realizaciju programa utvrđena je Odlukom o budžetu opštine Veliko Gradište za 2013.godinu.

 • Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja sa programima od javnog interesa u sledećim oblastima: boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštita izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih prava i manjinskih prava, podsticanja obrazovanja, nauke i kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanja međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.
 • Uz prijavu se podnosi sledeća dokumentacija:

- naziv i sedište Udruženja

- dokaz o upisu u registar

- odluku udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu

- preciziranje na koju se oblast program odnosi

- podatke o ciljnoj grupi na koju se program odnosi

- finansijski plan programa

- overenu izjavu ovlašćenog lica da će se sredstva trošiti namenski.

 • Učesnici javnog poziva uz prijavu podnose Predlog programa u štampanom obliku. Obrazac prijave sa ostalom dokumentacijom može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave – kancelarija broj 48. ulica Žitni trg broj 1 ili na internet stranici http://www.velikogradiste.org.rs/ .
 • Kriterijumi za vrednovanje programa su:

-         Da udruženje ima status pravnog lica

-         Da je sedište Udruženja na teritoriji opštine Veliko Gradište i da se program realizuje na teritoriji opštine Veliko Gradište

-         Da je Udruženje osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i

-         Da Udruženje ima usvojen svoj godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima koje su od javnog značaja

-         Broj članova udruženja

Prijave za dodelu sredstava sa programom i pratećom dokumentacijom predaju se na pisarnici opštine Veliko Gradište Žitni trg broj 1.

Prednja strana koverte mora da sadrži sledeće podatke:

1) naziv podnosioca programa

2) adresu podnosioca programa

3) napomenu: „Javni poziv – ne otvarati“

 • Rok za podnošenje prijava Predloga programa i posebne dokumentacije je 20 dana od dana objavljivanja na internet stranici http://www.velikogradiste.org.rs/ . Oglas se objavljuje i na lokalnoj televiziji i oglasnoj tabli opštine Veliko Gradište.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.
 • Rezultati javnog poziva biće objavljeni u “Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“ i na internet stranici opštine http://www.velikogradiste.org.rs/ .
 • Za dodatne informacije može se obratiti na telefon 012/661-278

Obrazac Prijave za dodelu sredstava za konkurs

Predsednik Komisije

Milan Mitić, s.r.

 

 
Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa u oblasti sporta PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 29 april 2013 10:50

Na osnovu člana 31. Pravilnika o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture opštine Veliko Gradište, Predsednik opštine Veliko Gradište donosi:

ODLUKU

o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa u oblasti sporta za period od 01.07.2013. godine do 31.12.2013. godini, sportskih udruženja (klubova) i organizacija koje doprinose razvoju sporta, čije je sedište na području opštine Veliko Gradište

I Raspisuje se javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa sportskih udruženja (klubova) i organizacija koje doprinose razvoju sporta, čije je sedište na području opštine Veliko Gradište u 2013. godini.

II Tekst Javnog poziva glasi:

 

JAVNI POZIV

za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa u oblasti sporta u 2013. godini, sportskih udruženja (klubova) i organizacija koje doprinose razvoju sporta, čije je sedište na području opštine Veliko Gradište

 

 • Predmet javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa u oblasti sporta u 2013. godini, sportskih udruženja (klubova) i organizacija koje doprinose razvoju sporta, čije je sedište na području opštine Veliko Gradište.

 

 • Pravo učešća na javni poziv imaju sportska udruženja (klubovi) i organizacije koje doprinose razvoju sporta, uz uslov da zadovoljavaju sledeće kriterijume:

1. bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom;

2. da ima sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište;

3. da je direktno odgovoran za realizaciju programa rada i utroška sredstava;

4. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu.

Nosilac programa ne može da:

1. bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2. ima  blokadu  poslovnog  računa,  poreske  dugove  ili  dugove  prema  organizacijama socijalnog osiguranja;

3. bude poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

Nosiocu programa neće se odobriti program u postupku dodele sredstava, ako je :

1. namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikazao podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da dostavi sve potrebne informacije i podatke;

2. pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiče na  Komisiju  tokom postupka dodele sredstava.

Učesnici javnog poziva uz prijavu dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova. Pored dokaza o ispunjenosti uslova podnosilac prijave dostavlja i:

-         fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje,

-         overenu izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću lica ovlašćenog za zastupanje kojom garantuje da su dostavljeni podaci i dokumentacija tačni i sveobuhvatni i da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja i da nisu u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjeni za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa delatnošću.

 • Učesnici javnog poziva uz prijavu podnose Predlog programa u štampanom obliku. Obrazac prijave sa ostalom dokumentacijom može se preuzeti u prostorijama Javne ustanove Sportski centar u Velikom Gradištu ulica Boška Vrebalova br. 3 ili na internet stranici www.velikogradiste.org.rs
 • Kriterijumi za vrednovanje programa sportskih klubova su:

I kvalitet ponuđenog programa

Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:

1. realan finansijski plan i odnos svih izvora finansiranja;

2. otvorenost i dostupnost aktivnosti predviđenih programom;

3. referentnost i stručnost nosioca programa;

4. marljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava.

II status sporta na nacionalnom i međunarodnom planu

III tradicija

IV rang takmičenja

V postignuti rezultati u prethodnoj godini (Navesti ako je osvojena titula ekipnog prvaka u prošlosti (seniori-juniori))

VI Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja

VII Broj angažovanih stručnjaka sa adekvatnim obrazovanjem

Prijave za dodelu sredstava sa programom i pratećom dokumentacijom predaju se

na pisarnici opštine Veliko Gradište ,ulica Žitni trg br 1.

Prednja strana koverte mora da sadrži sledeće podatke:

1) naziv  programa-finansiranje u oblasti sporta ,

2) naziv podnosioca programa

3) adresu podnosioca programa

4) napomenu: „Javni poziv – ne otvarati“

Rok za podnošenje prijava Predloga programa i posebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja na internet sajtu opštine Veliko Gradište www.velikogradiste.org.rs, oglasnoj tabli opštine Veliko Gradište, na internet sajtu JU Sportski centar Veliko Gradište www.juscentarvg.com i oglasnoj tabli JU Sportski centar Veliko Gradište.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.
 • Rezultati javnog poziva biće objavljeni u “Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“ i na internet strani opštine www.velikogradiste.org.rs .
 • Za dodatne informacije može se obratiti na telefon: 012/7662-811 i 062/80-88-753

III Sredstva za finansiranje programa u oblasti sporta planirana su Odlukom o budžetu opštine Veliko Gradište za 2013. godinu.

Obrazac Prijave za dodelu sredstava na konkurs

Predsednik Opštine Veliko Gradište

Dragan Milić

 
Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa rada i projekata javnih ustanova za organizovanje menifestacija od značaja za opštinu Veliko Gradište za 2013. godinu PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 29 april 2013 10:24

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za realizaciju programa rada i projekata javnih ustanova za organizovanje menifestacija od značaja za opštinu Veliko Gradište, Komisija za ostvarivanje prava za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za realizaciju projekata iz oblasti sporta, donacija i manifestacija, na 3. sednici održanoj dana 26.04.2013.godine donosi:

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa rada i projekata javnih ustanova za organizovanje menifestacija od značaja za opštinu Veliko Gradište za 2013. godinu

 

I Raspisuje se javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa rada i projekata javnih ustanova u 2013. Godini, za organizovanje menifestacija od značaja za opštinu Veliko Gradište, čije je sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište.

II Tekst Javnog poziva glasi:

 

JAVNI POZIV

za dodelu sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa rada i projekata javnih ustanova za organizovanje menifestacija od značaja za opštinu Veliko Gradište za 2013. godinu

 

 • Predmet javnog poziva je dodela sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište za finansiranje programa rada i projekata javnih ustanova u 2013. Godini, za organizovanje menifestacija od značaja za opštinu Veliko Gradište, čije je sedište na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Visina sredstava za realizaciju programa rada i projekata utvrđena je Odlukom o budžetu opštine Veliko Gradište za 2013.godinu.

 • Pravo učešća imaju javne ustanove koje se finansiraju iz budžeta opštine Veliko Gradište, a obavljaju aktivnosti koje doprinose:

- promociji opštine Veliko Gradište,

- očuvanju kulturne tradicije,

- očuvanju istorijske tradicije,

- unapređenju i razvoju turizma,

- imaju usvojen program rada za 2013.godinu, u kome je predviđen i predmetni program-projekat,

- opravdali su sredstva iz budžeta opštine Veliko Gradište, ukoliko su im bila odobrena za program rada ili projekat tokom 2012.godine,

- svojim delovanjem podstiču razvoj i promociju opštine Veliko Gradište

 • Uz prijavu se podnosi sledeća dokumentacija:

-         Osnivački akt,

-         Program rada za 2013. godinu ili projekat,

-         Izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava iz budžeta opštine Veliko Gradište, ukoliko su im bila odobrena za program rada ili projekat tokom 2012.godine,

-         Kopija Rešenja o registraciji,

-         Kopija kartona deponovanih potpisa.

 • Učesnici javnog poziva uz prijavu podnose Predlog programa (projekta) u štampanom obliku. Obrazac prijave sa ostalom dokumentacijom može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave – kancelarija broj 48. ulica Žitni trg broj 1 ili na internet stranici http://www.velikogradiste.org.rs/
 • Kriterijumi za vrednovanje programa (projekata) su:

- raspoloživost kapacitetima za realizaciju programa/projekata uz reference koje poseduju;

- svoje programe rada/projekte usmeravaju ka većem broju korisnika;

- mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove;

- imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji programa rada i projekata;

- svoje programske i projektne aktivnosti baziraju na usvojenim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Prijave za dodelu sredstava sa programom i pratećom dokumentacijom predaju se na pisarnici opštine Veliko Gradište Žitni trg broj 1.

Prednja strana koverte mora da sadrži sledeće podatke:

1) naziv podnosioca programa

2) adresu podnosioca programa

3) napomenu: „Javni poziv – ne otvarati“

Rok za podnošenje prijava Predloga programa i posebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici http://www.velikogradiste.org.rs/ .

 • Nepotpune i neblagovremene prijave na javni poziv, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.
 • Rezultati javnog poziva biće objavljeni u “Službenom glasniku opštine Veliko Gradište“ i na internet stranici opštine http://www.velikogradiste.org.rs/ .
 • Za dodatne informacije može se obratiti na telefon 012/661-278

Prijava za dodelu sredstava na konkurs

Predsednik Komisije

Milan Mitić, s.r.

 

 
Donacija sredstava Opštoj bolnici Požarevac PDF Štampa El. pošta
sreda, 24 april 2013 11:38

Opština Veliko Gradište, među prvim opštinama Braničevskog okruga, obezbedila je deo sredstava za pomoć Opštoj bolnici Požarevac, kao regionalnoj bolnici koja obavlja zdravstvenu delatnost za sve građane, pa i građane naše opštine.

Pomoć je namenjena obnavljanju medicinskog nameštaja i dušeka u bolnici koji su dotrajali i neupotrebljivi pa je kao takva uveliko dobrodošla.

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Strana 33 od 75