Početna Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2016. godinu
  Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2016. godinu PDF Print E-mail
  Wednesday, 24 June 2015 09:21

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Veliko Gradište, upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:

  -      funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište,

  -      objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Veliko Gradište,

  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2015. godinu, do dana 30.oktobra 2015. godine. 

  DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANJU PRAVA PREČEG ZAKUPA 

  I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:

  1)    Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;

  2)    Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);

  3)    Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.

  (Obaveštavaju se sva pravna i fizička lica zainteresovana ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture da bi trebalo da dostave zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije do 30. jula 2015 godine, sa navedenim katastarskim parcelama koje su predmet zahteva, radi blagovremenog izlaska inspekcije na teren i izrade Zapisnika koji je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 30. oktobra 2015 godine);

  4)    Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu );

  5)    Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);

  6)    Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa. 

  II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja:

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja;
  2. Dokaz o registrovanoj farmi – Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili dokaz o Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu sa 15 umatičenih mlečnih krava - Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd (sa pripadajućim listingom brojeva životinja na koje se odnosi umatičenje);
  3. Dokaz o zdravstvenom stanju životinja – pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta, kategorija i brojno stanje životinja;
  4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu). 

  Napomena:

  Sva dokumentacija mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu), overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu. Uslovna grla se obračunavaju pomoću programa za obračun uslovnih grla, koji je sastavni deo elektronske forme godišnjeg programa, a formatiran je tako da se kravom smatra ženka goveda od 24 i više meseci starosti, koja nije napustila imanje, a tovne životinje se obračunavaju za jedan turnus godišnje. Broj životinja koje se obračunavaju na uslovna grla ograničen je kapacitetom navedenim u Rešenju o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. 

  Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 7,00 do 14,00 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Veliko Gradište, Veliko Gradište, Ulica Žitni trg, br. 1, prizemlje, kancelarija 12 ili sa sajta www.velikogradiste.org.rs. 

  Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu uzgoja i držanja životinja, na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2016. godinu

  Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2016. godinu 

  Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 30. oktobar 2015. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren. 

  Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi za 2016. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja za 2016. godinu“, za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Veliko Gradište, na adresu: Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Veliko Gradište, ul. Žitni trg, br. 1, Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva. 

  Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Danijela Ilić, telefon: 012/662-122 lok.116, email: dilic@velikgradiste.gov.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Veliko Gradište, Veliko Gradište, Ulica Žitni trg, br. 1, prizmelje, kancelarija 11. 

  Ovaj javni poziv objaviti u javnom glasilu „Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, internet stranici Opštine Veliko Gradište, i oglasnim tablama mesnih kancelarija. 

  R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a

  Opština Veliko Gradište

  Opštinska uprava

  Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene

  i imovinsko-pravne poslove

  Broj: 320-23/2015-06

  Datum: 23.06. 2015. godine

  VELIKO GRADIŠTE