Početna OBAVESTENJE UVID U BIRACKI SPISAK
  OBAVESTENJE UVID U BIRACKI SPISAK PDF Print E-mail
  Friday, 16 March 2012 11:50

  REPUBLIKA SRBIJA

  OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

  OPŠTINSKA UPRAVA-ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

  I JAVNE SLUŽBE

  Broj: 013-1/2012-02

  Datum: 14.03.2012.

  VELIKO GRADIŠTE

  Na osnovu člana 14.Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br.104/2009 i 99/2011), i tačke 10. stav 2. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl. glasnik RS“, br.15/12) a u vezi sa Odlukom Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština, skupština gradova i grada Beograda (Sl. gl. RS. br. 19/2012) i Odlukom Predsednika Republike Srbije o raspisivanju izbora za narodne poslanike (Sl. gl. RS. br. 19/2012) Odeljenje za opštu upravu i javne službe opštinske uprave opštine Veliko Gradište

  JAVNO OBAVEŠTAVA GRAĐANE SA PODRUČJA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE

  Izlaže se deo biračkog spiska za područje opštine Veliko Gradište na uvid građanima.

  Deo biračkog spiska izložen je u zgradi SO Veliko Gradište-Uslužni centar-kancelarija br.3.

  Deo biračkog spiska izložen je tako što se putem računarske opreme, građanima, unošenjem jedinstvenog matičnog broja, omugućava provera da li su upisani u birački spisak ili da li su upisani podaci tačni. Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjiska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

  Prava na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak.

  U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

  Obaveštavaju se građani opštine Veliko Gradište  da mogu od Odeljenja za opštu upravu i javne službe, do zaključenja biračkog spiska, zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka).

  Svaki građanin može, Odeljenju za opštu upravu i javne službe ili Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kada je ono nadležno za vršenje promena  u biračkom spisku, podneti zahteva za promenu u biračkom spisku, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine Veliko Gradište u kojoj je upisan ili ako neki od podataka  iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

  U birački spisak mogu biti upisana lica koja će sa 6. majem 2012.godine steći punoletstvo, a izdata im je važeća lična karta sa utvrđenim matičnim brojem.

  Interno raseljena lica  mogu biti upisana  u birački spisak prema mestu u kome su prema evidenciji OUP-a, prijavljena sa tim statusom.

  Obaveštavaju se građani da Odeljenju za opštu upravu i javne službe mogu, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će  na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, odnosno za izbor predsednika Republike glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja), odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu.

  Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku  ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promene a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom.

  Obaveštavaju se građani da se u birački spisak mogu upisati samo birači sa utvrđenim jedinstvenim matičnim brojem građana.

  Pozivaju se građani da svoje zahteve za promenu u biračkom spisku sa potrebnim dokazima  podnesu Odeljenju za opštu upravu i javne službe Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, najkasnije 15 dana pre dana izbora, odnosno do 20. aprila 2012.godine.

  Od zaključka biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

  Načelnik odeljenja za Opštu upravu i javne službe

  Miroslav Stojković dipl. ecc.