Početna
  Skupština opštine PDF Štampa El. pošta
  ponedeljak, 16 mart 2009 20:10

  Branislavka Šulović

  predsednik Skupštine opštine

   

  012/662-249

   Vladan Dačić

   zamenik predsednika Skupštine

   

   012/660-128

  Milan Mitić

  sekretar Skupštine opštine

   

  012/660-124

  Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom.

  Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom.
  Skupština opštine Veliko Gradište ima 35 odbornika.
  Odbornici se biraju na četiri godine.
  Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

  Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara Skupštine.

  Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

  1)        donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;

  2)        donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;

  3)        utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;

  4)        podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine;

  5)        donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;

  6)        donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

  7)        donosi poljoprivrednu osnovu, program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

  8)        donosi propise i druge opšte akte;

  9)        raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

  10)      osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;

  11)      imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

  12)      bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

  13)      postavlja i razrešava sekretara Skupštine;

  14)      bira i razrešava predsednika opštine i, na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove Opštinskog veća;

  15)      utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;

  16)      utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

  17)      donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

  18)      normativno reguliše način sticanja, korišćenja i upravljanja nepokretnostima čiji je korisnik opština;

  19)      propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

  20)      daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

  21)      osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;

  22)      daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

  23)      razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada javnih preduzeća i drugih službi čiji je osnivač;

  24)      odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;

  25)      informiše javnost o svom radu;

  26)      pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;

  27)      daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;

  28)      utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji posebnom odlukom, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave;

  29)      obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom. 

  Poslovnik Skupštine opštine Veliko Gradište

  ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  r.b.

  IME I PREZIME

                          MESTO

  1.

  GORAN MLADENOVIĆ

  MAJILOVAC

  2.

  LJUBIŠA ALEKSIĆ

  MAKCE

  3.

  VIOLETA PERIĆ

  KISILJEVO

  4.

  VLADAN DAČIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  5.

  DRAGOMIR ĐURIČIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  6.

  DOBRILA BOJOVIĆ 

  VELIKO GRADIŠTE

  7.

  MILAN PETROVIĆ

  DOLJAŠNICA

  8.

  ŽIVOSLAV ŽIVKOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  9.

  SLAĐANA BOGIČIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  10.

  ZORICA MLADENOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  11.

  NOVICA STOJANOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  12.

  DRAGAN PAUNOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  13.

  JOVICA BLAGOJEVIĆ

  MAKCE

  14.

  DUŠAN MILISAVLJEVIĆ

  SIRAKOVO

  15.

  ZLATIBOR MITIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  16.

  ZLATOLJUB ŽIKIĆ

  KURJAČE

  17.

  BRANISLAVKA ŠULOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  18.

  SUZANA TANASKOVIĆ

  DESINE

  19.

  DEJAN PAVLOVIĆ

  MAKCE

  20.

  TOMISLAV IVANOVIĆ

  PEČANICA

  21.

  BOŽIDAR GRUJIĆ  

  VELIKO GRADIŠTE

  22.

  MILUNKA ALEKSIĆ

  MAJILOVAC

  23.

  LJUBOMIR JANKOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  24.

  ZORAN NIKOLIĆ   

  VELIKO GRADIŠTE

  25.

  LJUBIMKA BLAŽEVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  26.

  DRAGAN BOGDANOVIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  27.

  SLOBODAN MILADINOVIĆ

  LJUBINJE

  28.

  STOJKOVIĆ VLADAN

  SIRAKOVO

  29.

  NEDELJKO VASIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  30.

  ZDRAVKOVIĆ BOJAN

  VELIKO GRADIŠTE

  31.

  KOSTIĆ RADIŠA    

  ČEŠ.BARA

  32.

  JOVICA MIRKOVIĆ 

  BISKUPLJE

  33.

  MARIJA JENIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  34.

  NEMANJA RISTIĆ

  VELIKO GRADIŠTE

  35.

  JOVICA KOSTIĆ       

  VELIKO GRADIŠTE  STALNA RADNA TELA Skupštine opštine Veliko Gradište su saveti i komisije. Skupština opštine može po potrebi obrazovati i druga stalna radna tela, povremena radna tela, komisije i radne grupe radi obavljanja određenih zadataka iz svoje nadležnosti.

  Saveti Skupštine opštine su:

  Savet za strateško planiranje i razvoj,

  Savet za privredu i finansije,

  Savet za društvene delatnosti,

  Savet za poljoprivredu i selo,

  Savet za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine,

   

  Komisije Skupštine opštine su:

  Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove,

  Komisija za predstavke i predloge,

  Komisija za mandatna i imunitetska pitanja,

  Komisija za saradnju sa drugim opštinama i gradovima,

  Komisija za dodelu opštinskih nagrada i priznanja.

  Štab za vanredne situacije